Zafír Üzleti Tanácsadó Kft. – „Barátság” - nyereményjáték hivatalos játékszabálya

1. A játék szervezője
A „Barátság” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Zafír Kft. (székhely: 1024 Bp, Retek utca 21-27., a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A Játék időtartama
A Játék 2019. 11. 06. napján kezdődik és 2019. 11. 14. éjfélig tart.

4. A Játék definíciója és mentee
4.1. A Játékosnak kommentben három szóban jellemezni kell egy barátját, akit a kommentben meg is jelöl.
4.2. A Játék a Zafír Kft. Instagram és Facebook oldalán is párhuzamosan zajlik, ugyanazon Játékos mindkét fórumon indulhat a nyereményért.

 

A Játékosok a kommentekkel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket és az általuk megjelölt személyt a Játék keretében a Zafír Kft. közzétegye a Facebook oldalán és weboldalán (www.blissglamspa.com).

 

5. A nyeremények meghatározása és felosztása
A játékban résztvevő játékosok közül 1 játékos és az általa megjelölt személy nyer. Az 1db Játékost a Szervező kisorsolja. A Facebook és Instagram oldalhoz egy sorsolás tartozik, az a Játékos, amelyik mindkét fórumon részt vett a játékban, dupla eséllyel indul a nyereményért.


Nyeremény:
1 db 2 fős Egyedi Spa csomag (2 db stresszoldó arcmasszázs, 2 db szemöldökszedés, 2 db bőrszépítő tekercselés, 2 db express bőrszépítő pakolás)

Nyereményre való jogosultság megállapítása
A játék határideje után betagelt kommentek már nem kerülnek elbírálásra.

 

Kiértesítés
A nyertesek nevét a sorsolás után a Szervező a Facebook oldalon közzéteszi. A sorsolás időpontja: 2019.11.14. A nyerteseket a fent említett oldalon értesíti a Szervező. Ha a nyertesek a nevük közzétételét követő 3 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményért, a Szervező jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti. Pótnyertesnek egy következő sorsoláson kerül kiválasztásra. Ez mindaddig folytatódik, míg a nyertesek nem jelentkeznek 3 naptári napon belül nyereményükért.

 

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Szervező, a Zafír Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
6.2. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
6.3. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
6.4. A nyeremények készpénzre nem válthatók.


7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk megküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá a személyes átadás esetén a nyeremény átadásáról a Szervező kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.